• سیستم حضور و غیاب بر دو بخش نرم افزار و سخت افزار استوار می باشد. انتخاب نرم افزار بر اساس تعداد پرسنل, قوانین سازمانی, شیفتهای کاری, تعداد ادمین, سیستم گردش کار و …. صورت می گیرد.

    در انتخاب سخت افزار یا همان ساعت حضور و غیاب پارامترهای اصلی به شرح زیر می باشد:

    پارامترهای انتخاب ساعت حضور و غیاب