دستگاه حضور و غیاب اثرانگشتی

دستگاه حضور و غیاب اثرانگشتی


دستگاه حضور و غیاب T28393

انگشتی کارتی- با باطری- ارتباط (فلش, شبکه)

2700000 تومان

دستگاه حضور و غیاب T28308

اثرانگشتی - ارتباط (فلش)

600000 تومان

دستگاه حضور وغیاب T28391

انگشتی کارتی- با باطری- ارتباط (فلش)

980000 تومان

دستگاه حضور و غیاب T28371

انگشتی کارتی- با باطری- ارتباط (فلش, شبکه)

1450000 تومان

دستگاه حضور و غیاب T28308

اثرانگشتی ارتباط با فلش

600000 تومان

دستگاه حضور و غیاب T28306

اثرانگشتی, کارتی - ارتباط با فلش یا شبکه

830000 تومان

دستگاه حضور و غیاب T38321

انگشتی کارتی- با باطری- ارتباط (فلش, شبکه)

790000 تومان

دستگاه حضور و غیاب T38323

انگشتی کارتی- با باطری- ارتباط (فلش, شبکه)

1050000 تومان

دستگاه حضور و غیاب T28309

انگشتی کارتی- با باطری- ارتباط (فلش, شبکه).

1050000 تومان