دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره اثرانگشتی

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره اثرانگشتی


دستگاه حضور و غیاب T28771

چهره, انگشتی-باباطری- ارتباط (فلش, شبکه)

1200000 تومان

دستگاه حضور و غیاب T38777

چهره, انگشتی-باباطری- ارتباط (فلش, شبکه)

1290000 تومان

دستگاه حضور و غیاب T38788

چهره, انگشتی-با باطری- ارتباط (فلش, شبکه)

1860000 تومان

دستگاه حضور و غیاب T38784

چهره, انگشتی-با باطری- ارتباط (فلش, شبکه)

1490000 تومان