دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره


دستگاه حضور و غیاب T28562

تشخیص چهره - ارتباط (فلش , شبکه)

890000 تومان