دستگاه حضور و غیاب

دستگاه حضور و غیاب


دستگاه حضور و غیاب T28393

انگشتی کارتی- با باطری- ارتباط (فلش, شبکه)

2700000 تومان

دستگاه حضور و غیاب T28562

تشخیص چهره - ارتباط (فلش , شبکه)

890000 تومان

دستگاه حضور و غیاب T28308

اثرانگشتی - ارتباط (فلش)

600000 تومان

دستگاه حضور وغیاب T28391

انگشتی کارتی- با باطری- ارتباط (فلش)

980000 تومان

دستگاه حضور و غیاب T28771

چهره, انگشتی-باباطری- ارتباط (فلش, شبکه)

1200000 تومان

دستگاه حضور و غیاب T28371

انگشتی کارتی- با باطری- ارتباط (فلش, شبکه)

1450000 تومان

دستگاه حضور و غیاب T28308

اثرانگشتی ارتباط با فلش

600000 تومان

دستگاه حضور و غیاب T28306

اثرانگشتی, کارتی - ارتباط با فلش یا شبکه

830000 تومان

دستگاه حضور و غیاب T38321

انگشتی کارتی- با باطری- ارتباط (فلش, شبکه)

790000 تومان

دستگاه حضور و غیاب T38323

انگشتی کارتی- با باطری- ارتباط (فلش, شبکه)

1050000 تومان

دستگاه حضور و غیاب T28309

انگشتی کارتی- با باطری- ارتباط (فلش, شبکه).

1050000 تومان

دستگاه حضور و غیاب T38777

چهره, انگشتی-باباطری- ارتباط (فلش, شبکه)

1290000 تومان

دستگاه حضور و غیاب T38788

چهره, انگشتی-با باطری- ارتباط (فلش, شبکه)

1860000 تومان

دستگاه حضور و غیاب T38784

چهره, انگشتی-با باطری- ارتباط (فلش, شبکه)

1490000 تومان