معرفی محصولات مادستگاه حضور و غیاب T-28771

تشخیص چهره, انگشتی- ارتباط (فلش, شبکه)

1200000 تومان

دستگاه حضور و غیاب T-28371

انگشتی کارتی- با باطری- ارتباط (فلش, شبکه)

1450000 تومان

دستگاه حضور و غیاب T-28308

اثرانگشتی ارتباط با فلش

600000 تومان

دستگاه حضور و غیاب T-28306

اثرانگشتی, کارتی - ارتباط با فلش یا شبکه

830000 تومان

دستگاه حضور و غیاب T-38321

انگشتی کارتی- با باطری- ارتباط (فلش, شبکه)

750000 تومان

دستگاه حضور و غیاب T-38323

انگشتی کارتی- با باطری- ارتباط (فلش, شبکه)

1050000 تومان

دستگاه حضور و غیاب T-28309

انگشتی کارتی- با باطری- ارتباط (فلش, شبکه).

1050000 تومان

دستگاه حضور و غیاب T-38777

تشخیص چهره, انگشتی- ارتباط (فلش, شبکه)

1290000 تومان

دستگاه حضور و غیاب T-38788

چهره, انگشتی-با باطری- ارتباط (فلش, شبکه)

1860000 تومان

دستگاه حضور و غیاب T-38784

چهره, انگشتی-با باطری- ارتباط (فلش, شبکه)

1490000 تومان